Eko marjetica za turistične nastanitve

Kaj je eko marjetica za turistične nastanitve in kakšna je korist, ki jo prinaša?

Znak EU za okolje za turistične nastanitve (tako je uradno ime turistične eko marjetice) je namenjen vsem vrstam ponudnikov nastanitev: hotelom ne glede na število zvezdic, termam, turističnim kmetijam, kampom, sobodajalcem in podjetjem, ki dajejo v turistični najem stanovanja (apartmaje). Prejmejo ga podjetja, ki izpolnjujejo kriterije evropske komisije in tako ravnajo okolju bolj prijazno, kot povprečje evropskih ponudnikov. Preverjanje okoljske prijaznosti poteka s preverjanjem meril, ki jih je Evropska komisija objavila v Uradnem listu EU februarja 2017.

Obveznih je 22 meril, sledi še 45 izbirnih. Ta so različno ovrednotena, število potrebnih točk je odvisno od dodatne ponudbe nastanitve (ponudba hrane, dobropočutnih storitev, prostorov za organizacijo prireditev ali zunanjih površin). Tako obvezna, kot izbirna merila so razdeljena na pet sklopov:

Splošno upravljanje

Osnovna načela okolju prijaznega delovanja so zbrana v okoljski politiki podjetja. Merila v tem sklopu določajo zastavljanje okoljskih načrtov, zbiranje povratnih informacij s strani gostov ter zaposlenih, vzdrževanje naprav, ki uporabljajo toplogredne pline in redno spremljanje porabe surovin in energentov.

Energija

V tehnično najzahtevnejšem sklopu se merila nanašajo na pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, učinkovitost sistemov ogrevanja in hlajenja, rekuperacijo toplotne energije ter učinkovitost svetil in gospodinjskih aparatov.

Voda

Drug tehnično zahteven sklop (še posebej pri nastanitvah s plavalnimi bazeni ali dobropočutnimi centri) se nanaša na omejevanje pretoka pip in tušev, zmanješvanje porabe hotelskega perila, porabo vode pomivalnih ter pralnih strojev, uporabo deževnice ali sive vode ter učinkovito namakanje rastlinja.

Odpadki in odpadna voda

Eno glavnih vodil eko marjetice je preprečevanje nastajanja odpadkov. Ta sklop natančneje opredeljuje preprečevanje odpadkov iz naslova prehranskih ali kozmetičnih izdelkov, predvideva ločevanje odpadkov na smiselne kategorije ter določa ponovno uporabo izrabljenih tekstilnih izdelkov in pohištva.

Ostalo

V zadnjem sklopu so zbrani okoljski ukrepi, ki ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij. Poudarek je na vključevanju lokalnega okolja v delovanje nastanitve, ob tem pa merila obravnavajo še preprečevanje kajenja, promoviranje okolju prijaznih prevoznih sredstev ter socialno politiko podjetja.


Svetovanje turističnim nastanitvam

Svetovanje podjetjem pri pridobitvi znaka eko marjetice

Na našem institutu podjetjem svetujemo z garancijo: zagotavljamo, da bomo vlogo pripravili tako, da bo ustrezala vsem pogojem za podelitev znaka EU za okolje, eko marjetice in da bo podjetje znak za okolje dejansko prejelo.

Čas od sklenitve pogodbe o svetovanju do podelitve znaka EU za okolje (uradno ime za eko marjetico) je vedno odvisen od odzivnosti podjetja; pripraviti je treba obsežno gradivo, kar vzame precej časa in je v veliki meri odvisna od odzivnosti podjetja, ki z nastanitvijo upravlja. Večina vlog je bila zaključena v roku enega do dveh mesecev.

Komu je svetovanje namenjeno?

Kateremu koli ponudniku nastanitev – ne glede na to, ali je lastnik, najemnik ali upravitelj objekta in ne glede na njegovo velikost. Ključna je vsebina: ponujanje turističnih nastanitev. Za znak se torej lahko potegujejo vseh vrst hoteli (ne glede na število zvezdic), moteli, penzioni, turistične kmetije, planinske koče, kampi, glampi, mladinski hoteli, sobodajalci …

V procesu certificiranja preverjamo način upravljanja (managementa) z nepremičnino, ki mora biti prijazen do okolja: porabiti mora manj dobrin in energije od povprečja v stroki, povzročiti manj odpadkov in sočasno igrati vlogo vzornika za druge. Pomembno je tudi, da deluje ugodno na lokalno okolje. Nastanitve, ki ponujajo ljudem in okolju prijazne nastanitvene storitve, so torej primerne kandidatke za pridobitev eko marjetice.

Kako vam lahko pomagamo?

Ponudnika, ki nas najame, vodimo pri zbiranju obveznega dokaznega gradiva ter zanj v celoti pripravimo vlogo in jo predamo MOPE (ustanova, ki podeljuje eko marjetice). V celoti pripravimo tudi vse pomožne dokumente, ki jih mora podjetje priložiti vlogi in nato tudi poskrbimo za certificiranje na terenu.

Cena svetovanja

Cena je odvisna od velikosti podjetja in njegovih osnovnih lastnostih:

Število sobCena v EUR brez DDV
1 ali 2 stanovanjski enoti (sobi ali stanovanji)2.100,00
3 do 5 enot2.500,00
6 do 65 enot3.000,00
66 do 200 enot3.500,00
201 do 500 enot4.000,00

Če želi isti ponudnik certificirati več nastanitev, ponudimo za svetovanje za vse nadaljnje nastanitve 20 % popusta.

V ceno je vključeno svetovanje od sklenitve pogodbe do oddaje gradiva na MOPE, obisk svetovalca na terenu in izdelava vseh obveznih pomožnih priročnikov.


Izobraževanje zaposlenih

Podjetje, ki se prijavi za certificiranje, mora dokazati (obvezno merilo štev. 2), da so se zaposleni izobraževali za področje eko marjetice (seznam s podpisi udeležencev). Kot odlični poznavalci tematike zato ponujamo tudi delavnice, na katerih zaposlene (in morebitne zunanje povabljene) seznanimo z osnovno filozofijo eko marjetice in z načeli, po katerih morajo delovati podjetja, ki jo želijo pridobiti.

Cena uvodne poldnevne delavnice je 300 EUR. Obstoječe stranke prejmejo 20 % popusta. Tudi strošek usposabljanja zaposlenih sodi med upravičene stroške pri razpisu MGRT.


Certificiranje turističnih nastanitev

Naš institut tudi certificira turistične nastanitve, ki imajo pripravljeno vlogo za eko marjetico (uradno: znak EU za okolje).

Ne glede na velikost podjetja zaračunamo stroške certificiranja v višini 500 EUR neto + potne stroške (od Maribora do podjetja, ki se želi certificirati in nazaj). Kadar certificiramo za istega ponudnika več objektov na isti lokaciji, nudimo za vsak naslednji objekt 20 odstotkov popusta.

Cena vključuje pregled urejenega pisnega materiala (dokazno gradivo mora biti v prilogi urejeno po posameznih merilih).

Gradivo pošljete po podpisu pogodbe, v kateri se določi tudi datum pregleda dokumentacije in certificiranja na terenu. V ceno je vključen en pregled dokumentacije – če je pomanjkljiva in jo je potrebno bistveno dopolniti, zaračunamo ob naslednjem pregledu ponovno polno ceno certificiranja. Isto velja za obisk na terenu: za vsak naslednji obisk se plača polna cena + potni stroški obiska na terenu.

Podjetje, ki se želi certificirati, predloži v oceno tudi vse potrebne izpolnjene obrazce (nekateri so na voljo le v angleškem jeziku), ki so dosegljivi na spletni strani Evropske komisije, kjer najdete tudi priročnik za ponudnike in opomnik, ki vam bo pri delu v pomoč.

Dodatni izdatek, ki ga morajo vsa podjetja ob podelitvi certifikata plačati, zaračuna MOP (Ministrstvo za okolje in prostor): to je upravna taksa v višini 200 EUR za izdajo certifikata.